Cykelboulevard och gröna mötesplatser förslag i framtidens Nödinge

Planarkitekterna Magnus Lövdahl och Elin Celik arbetar med att utveckla framtidens Nödinge, där cykelstråk är en viktigt komponent.

Ale kommun är i stark tillväxt. Det märks både genom ökande huspriser och växande invånarantal. Det gör också att behovet av nya bostäder ökar. För att möta efterfrågan planerar kommunen för nya bostadsområden i framför allt Älvängen och Nödinge, kommunens två centralorter.

Planarkitekterna Magnus Lövdahl och Elin Celik har varit med och tagit fram det förslag till fördjupning av översiktsplanen för Nödinge som nu är på samråd och som visar den övergripande inriktning i vilken orten ska utvecklas. Förslaget har bland annat hyllats av Göteborgsregionens kommunalförbund.

– Vi tycker att Ale presenterar ett väl genomarbetat planförslag som ligger helt i linje med strukturbilden för Göteborgsregionen. Man har på ett föredömligt sätt arbetat aktivt med samhällsplanering för att möjliggöra ett modernt och klimatsmart sätt att resa och leva i framtidens Nödinge, säger Maria Sigroth, planeringschef vid Göteborgsregionens kommunalförbund.

Cykelboulevard för hållbart resande

Arbetet med planförslaget har bland annat tagit avstamp i kommunens vision, Ale – lätt att leva. I förslaget presenteras ett antal principer för att uppnå ett hållbart samhälle. En av principerna är att prioritera gående och cyklister. I den fördjupade översiktsplanen föreslås en så kallad cykelboulevard som ska knyta samman bostadsområden med stationsområden.

– Utgångspunkten är att det ska vara enkelt att transportera sig på andra sätt än med bil. Cykeln är ett utmärkt alternativ för att minska bilismen och samtidigt skapa ett tryggare samhälle, säger planarkitekt Magnus Lövdahl.

– Cykeln har under en längre tid setts som en hobby. Vår vision är att skapa möjligheter för cykeln att också bli ett transportmedel att räkna med, särskilt för resor inom orten. Här finns goda förutsättningar eftersom det är platt, säger planarkitekt Elin Celik.

I planförslaget står det bland annat att cykelstråken ska utgöras av två cykelboulevarder som är separerade från bilar och gående för att göra det möjligt att snabbt ta sig till och från pendelstationen. Cykelboulevarderna ska kompletteras med cykelstråk som länkar samman de viktigaste platserna och tillsammans bilda ett finmaskigt nät av cykelvägar som täcker hela orten.

Nyligen har projektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen beviljats medel av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Nödinge är fallstudie för projektet.

– I och med projektet finns det intressanta möjligheter att utveckla och pröva idéer för hållbara resvanor i Nödinge, som exempelvis smarta mobilitetstjänster kopplade till bonussystem. Detta kommer också att arbetas in i förslaget för fördjupningen av översiktsplanen, säger Elin Celik.

Grönområden och gröna stråk – ett sätta att mötas

En annan av principerna i förslaget är de så kallade gröna stråken med platser för att stanna till och vila, mötas, odla eller leka på. Det handlar om att bevara och utveckla de tätortsnära naturområdena som finns idag. Förslaget nämner bland annat att grönområden ska göras mer tillgängliga.

– Grönområden är viktiga både för estetiken och för människors välbefinnande. Många boende har önskat fler mötesplatser som till exempel lekplatser, ett torg eller en park. Grönytorna är ett sätt att skapa attraktiva mötesplatser. Det skulle till exempel kunna vara en grillplats i en park eller boulebana, säger Magnus.

De gröna stråken ska också ge förutsättningar för att bevara och utveckla biologisk mångfald. De kan fungera som livsmiljö och korridorer genom samhället för växter och djurliv.

Dagvattenhantering som kvalitet i stadsmiljön

Att leda bort dagvatten är en viktig uppgift eftersom det förhindrar översvämningar. Det är därför viktigt att redan tidigt i planprocessen tänka till kring hur dagvattnet ska hanteras. I förslaget lyfts principen att utnyttja dagvattnet och låta det bidra positivt till stadsbilden, utan att göra avkall på funktionen.

– Vi vill göra något vackert av dagvattnet och föreslår därför öppna dagvattenlösningar med rinnande vatten, så som dammar och vattenspeglar. En annan princip är att använda växtlighet som renar och suger upp dagvattnet, som till exempel gröna ytor och gröna tak, säger Magnus

Arbetet för fördjupningen av Nödinge går vidare och efter sommaren 2016 hoppas kommunen kunna presentera en reviderad plan i utställningsskede.

 
Presenteras av

 

En ny motorväg och fem pendeltågsstationer ger Ale kommun nya förutsättningar att planera för framtiden. Ale kommun har som mål att växa med 1,5 procent per år fram till 2019.

För att möta den ökande efterfrågan på boende i kommunen planeras nya bostadsområden i kommunens centralorter Älvängen och Nödinge. Planerna är baserade på Ale kommuns vision "Ale – lätt att leva" som ska försäkra att Ale Kommun blir en hållbar och attraktiv boendekommun.

Läs mer om visionen "Ale - lätt att leva" och kommunens planarbete på www.ale.se  

Följ utvecklingen av framtidens Nödinge på utvecklaale.se

 

(Visited 35 times, 1 visits today)
Redaktionen