Så blev Uddevallas skolor en digital föregångareEn tydlig helhetsidé och god samverkan är ingredienserna bakom den framgångsrika digitaliseringen av Uddevallas skolor. Idag är digitala verktyg en central del av all utbildning i kommunen vilket borgar för en bättre utbildning utifrån elevernas behov.

För Uddevalla kommun har samverkan varit det främsta ledordet för att skapa en framgångsrik digitalisering av skolorna. Alla de olika skolformerna och kommunens IT-avdelningen har tillsammans gått från ett spritt arbetssätt, med stora olikheter i användningen av digitala verktyg, till en helhetslösning för alla elever och personal. Lösningen, som är baserad på Google Apps For Education (GAFE) och elevdatorer, har givit vinster både samordningsmässigt och ekonomiskt och dessutom givit skolorna möjlighet att anpassa digitaliseringen efter sina unika behov.

Den digitala resan börjar redan i förskolan

I Uddevalla kommun arbetar skolutvecklare och IKT-utvecklare tillsammans för att ge kommunens förskolebarn tillgång till både digitala och traditionella läroverktyg. Målet är att alla barn ska få förutsättningar för att erhålla digital kompetens och i det arbetet är fortbildning av personalen viktigt. Genom kontinuerliga workshops höjs därför personalens kompetens och tillsammans med Göteborgs Universitet fortbildas personalen också i systematiskt kvalitetsarbete. På varje förskola finns även en ITK-guide, som tillsammans med förskolechefen ansvarar för att förskolorna når målen i de handlingsplaner som satts upp.

10-årig plan för grundskolan

På kort tid har digitaliseringen av Uddevallas grundskolor gått från vision till verklighet. Idag får alla elever fr.o.m. åk 4 tillgång till varsin Chromebook och de yngre skolbarnen erbjuds tillgång till datorer i en mer blandad miljö. Den här satsningen sågs för bara några år sedan som både ekonomiskt och organisatoriskt omöjlig. Nyckeln till framgång har varit att involvera utbildningsnämnd, verksamhetsansvariga, IT-chef och ekonomiavdelning i ett gemensamt arbete, med fokus på en likvärdig skola. Genom denna samverkan, fokuserad kring GAFE och Chromebooks, har skolorna idag goda förutsättningar att möta framtidens lärande och även en 10-årig plan för framtida satsningar.

Ständig digital utveckling för gymnasieskolan

Uddevalla gymnasieskola är en av Sveriges största och ambitionen är att leverera en modern utbildning och vara en attraktiv arbetsplats för både lärare och elever. Digitala verktyg och miljöer som förbättrar utbildningen är därför ett viktigt fokusområde och skolan har lång erfarenhet av exempelvis en-till-en-lösning.

Det digitala klassrummet på skolan utgår från den egna lärplattformen Vklass, där elever, lärare och föräldrar alla samlas kring elevens skolgång. Dessutom använder man verktyg som GAFE, kontinuerlig fortbildning av personalen och kollegialt lärande för att stärka de pedagogiska vinsterna av den digitala tekniken. Allt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för både elever och lärare.

Vuxenutbildningen tillgänglig för fler

Vuxenutbildningen I Uddevalla erbjuder alltifrån SFI A-kurser till Yrkeshögskoleutbildningar och har ungefär 2 600 elever per år. En viktig del av uppdraget är att anpassa utbildningen utifrån ”individens behov och förutsättningar” och där har digitaliseringen spelat en avgörande roll. Med digital teknik kan vuxenutbildningen idag nå fler grupper och även anpassa undervisningen utifrån elevernas tider och behov. Ett viktigt verktyg i detta är GAFE som gör det möjligt att nå eleverna oavsett om det är genom en dator, surfplatta eller mobil. På så vis skapas helt nya möjligheter både till lärande och för eleverna att själva ta ansvar för sin utbildning.

Presenteras av

Udd_kom_rgb

 

I Uddevalla kommun finns drygt 12 000 barn och elever som tillsammans med 2000 pedagoger gemensamt utforskar möjligheterna med den digitaliserade skolan. Utöver lång erfarenhet av en-till-en-arbete är man föregångare när det gäller helhet och samordning kring Google Apps For Education och Chromebooks.

Vill du veta mer om att arbeta i kommunen, ta del av erfarenheter, besöka eller nätverka kring skolans digitalisering är du välkommen att ta kontakt!

www.uddevalla.se

E-post: kommunen@uddevalla.se

Tel: 0522-69 60 00

(Visited 24 times, 1 visits today)
Redaktionen