Bergs kommun storsatsar för att bli ”en erkänt bra utbildningskommun”

Therese Zetterman, kommunstyrelsens ordförande, Anneli Olofsson Barn-och utbildningschef och Pernilla Silversnö, lärare.

Genom satsningen ”samverkan för bästa skola” ger Skolverket stöd för att höja elevernas resultat på utvalda skolor. En av de utvalda huvudmännen i pilotomgången är Bergs kommun som ser satsningen som ett välkommet tillskott i deras långsiktiga fortbildningssatsning.

– Vi gör en stor satsning inom skola och barnomsorg i Bergs kommun. Det är en satsning som sträcker sig ända från högsta kommunledning ner till klassrummen och som har eleverna i fokus. Alla är väldigt engagerade oavsett nivå och det är en väldigt positiv känsla i kommunen, säger Anneli Olofsson, barn- och utbildningschef i Bergs kommun.

Tanken med Skolverkets satsning är att höja utbildningskvaliteten på de utvalda skolorna genom att stödja insatser som stärker deras förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen. Målet är att dessa insatser ska förbättra elevernas kunskapsresultat och därigenom skapa en större likvärdighet inom och mellan skolor. I Bergs kommun har man därför valt ut tre områden som man ska utveckla och fortbilda skolans personal inom.

Läs mer om satsningen "Samverkan för bästa skola".

 

Det första fokusområdet handlar om att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, som Anneli Olofsson ser som grunden för all skolutveckling. En av ”testpiloternas” i det här arbetet är läraren Pernilla Silversnö som tror att den stora satsningen på systematiskt kvalitetsarbete kommer att hjälpa skolan att agera på de analyser man gör på elevernas resultat.

– Vi har länge gjort analyser och tester men som inte riktigt lett till något i slutändan. Nu vill vi få det att bli något som man faktiskt har användning av och som kan leda till en högre måluppfyllelse, förklarar hon.

Fokus på nyanlända och bemötande

Utöver det systematiska kvalitetsarbetet kommer Bergs kommun också göra fortbildningsinsatser kring nyanländas lärande och elevers resultat. Nyanländas lärande handlar både om mottagandet av nyanlända men också om att ha ett inkluderande förhållningssätt, oavsett vilka faktorer som ligger bakom att elever behöver anpassningar av undervisningen. Det tredje fokusområdet ”Elevers resultat” kretsar kring formativ bedömning och normkritiska förhållningssätt.

En av de skolor i kommunen där man redan börjat arbeta med dessa frågor är Svenstaviks skola där rektorn Cecilia Medalen ser positivt på den här breda satsningens möjligheter att höja elevresultaten.

– Lärarna som jag ansvarar för har haft ett projekt där vi har jobbat med något som vi kallar för ”ett språkutvecklande arbetsätt”, utifrån att vi har så många nyanlända. I den litteraturen ska man jobba mycket med sig själv som pedagog. Hur bemöter jag eleverna och vad har jag för förhållningssätt? Så att man tänker på det när man lägger upp sin planering.

Enligt Anneli Olofsson har kommunen sedan tidigare identifierat dessa utvecklingsområden som viktiga men det hela fick lite extra fart i och med Skolverkets stöd och ekonomiska bidrag. En viktig del i detta är att man som liten inlandskommun nu får ökade resurser för att kunna ta del av utbildningar och kurser som ofta anordnas i större städer En annan viktig del är kontakten med Skolverket och universitet som är knutna till satsningen.   

Läs mer om Bergs skolor och hitta lediga tjänster.

Långsiktig satsning

Totalt är det 38 personer från kommunens skolor som kommer genomgå utbildningar, samtliga rektorer, verksamhetsutvecklare, förvaltningschef samt tio pedagoger för varje fokusområde, det vill säga i stort sett en tredjedel av kommunens pedagoger i grundskolan. Tanken är att dessa pedagoger sedan ska kunna dela med sig av sin expertis och hjälpa till att förankra nya arbetsätt på alla kommunens skolor.

Deltagandet i ”samverkan för bästa skola” slutrapporteras under 2017 men enligt Anneli Olofsson är detta bara startskottet i en mer långsiktig satsning för Bergs kommun, med målet att bli ”en erkänt bra utbildningskommun”. Nyckeln för att lyckas på lång sikt tror hon därför är att satsa på systematiskt kvalitetsarbete med drivkraft inifrån verksamheten och med en fungerande styrkedja, från politikerna ner till klassrummet och tillbaka igen. Något som även Therese Zetterman, Kommunstyrelsens ordförande, håller med om.

– Det är ett viktigt jobb som är påbörjat, Kommunstyrelsens roll som huvudman synliggörs i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi tar större del av förskolans och skolans verksamhet och med det kan vi följa arbetet bättre och ställa rätt frågor för att få de svar vi behöver för att säkerställa kvalitén och ta vårt ansvar, säger Therese Zetterman, Kommunstyrelsens ordförande, Bergs Kommun.

Sonja Wredendal ordförande i Barn- och utbildningsutskottet fyller i:

– Vi politiker måste våga lita på att professionen vet vad de ska göra, och fokusera på hur vi gör uppföljningar. Det handlar om att bli bättre på att efterfråga analyser för att kunna fatta välgrundade beslut.

Presenteras av


 

Bergs kommun ligger nästan mitt i Sverige och har en befolkningsmängd på c a 7 100 personer på en yta av 5753km², det bli 1,3 personer/km².  Kommunen är i huvudsak en turism- och besöksnäringskommun.

Centralorten Svenstavik ligger vid sydliga spetsen av Storsjön 65 km sydväst om Östersund. Kommunen har bra kommunikationer för transporter (buss & järnväg) samt  för datakommunikation.

Här finns industri, service, handel, vård- och hälsocentral samt utbildning för stora (Lärcentrum) och små (Grundskola & Gymnasieskola).

I kommunen ligger kända orter som Klövsjö, Åsarna och Ljungdalen. I naturen hittar vi Storsjön och dess Storsjöodjur och Helagsfjället.”

 Läs mer på www.berg.se

Samverkan för bästa skola

I dialog med huvudmän erbjuder Skolverket stöd för att höja kvaliteten hos utvalda skolor. Skolverket har möjlighet att stödja utvecklingsinsatser som stärker huvudmannens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen. Syftet är att förbättra elevernas kunskapsresultat och öka likvärdigheten inom och mellan skolor.

Läs mer på Skolverkets hemsida.

(Visited 13 times, 1 visits today)
Redaktionen